GENOTYPY KRT71 (keratin-71, curly or non-curly coated dog)

GENOTYPY KRT71 (keratin-71, curly or non-curly coated dog)

Na základe výsledkov celogenómovej asociačnej štúdie Cadieu a kol. 2009 bola zistená súvislosť medzi kučeravou srsťou a prítomnosťou alely T v SNP v pozícii 5.542.806, pričom alela T je dominantná. Tento SNP polymorfizmus je lokalizovaný na CFA27 v klastri génov kódujúcich keratín (KRT71). Teda alela T v géne KRT71 je asociovaná s fenotypom kučeravej srsti a je dominantná, čo znamená že genotyp TT aj CT podmieňuje fenotyp kučeravej srsti.
Psy s nekučeravým typom srsti majú genotyp CC, zatiaľ čo kučeravé majú genotyp TT.