Typ a dĺžka srsti psov/ dog coat

Dĺžka a typ srsti u psov (Test of the Canine Coat Type)

V roku 2006 bol prvý krát popísaný gén FGF5, ktorý je hlavným génom determinujúcim dĺžku srsti u psov (Housley a Venta). V roku 2009 Cadieu a kol. v spolupráci s National Human Genome Research Institute (NIH) na základe celo-genómovej asociačnej štúdie publikovali výsledky štúdia zameraného na farbu a typ srsti čistokrvných plemien psov. V tejto súvislosti boli identifikované rôzne génové varianty v troch génoch RSPO2 (enconding R-sponding-2), FGF5 (fibroblast grow factor-5) a KRT71 (keratin-71) participujúce na fenotype srsti u psov.

 

 

 

 

 

 

GENOTYPY FGF5 - Dĺžka srsti (Test of the canine coat length)

 

GENOTYPY RSPO2 (distinct moustache and eyebrows, so-called furnishings)

 

GENOTYPY KRT71 (keratin-71, curly or non-curly coated dog)