Určenie identity a rodičovstva

pierko

Analýza sa vykonáva z krvi alebo pierok.

Na Vašu adresu bude zaslaná odberová skúmavka s antikoagulantom, prípadne plastikové vrecká na odber pierok a "Protokol o DNA analýze" do ktorého sa vpíšu údaje o zaslaných vzorkách. Druh analyzovaného jedinca, označenie (číslo krúžku, alebo čipu), pohlavie (ak je známe), č.PP (číslo preukazu o pôvode, ak ho jedinec má), dátum odberu a podpisy veterinárneho lekára a pracovníka štátnej ochrany prírody.

Veterinárneho lekára si zabezpečí držiteľ živočícha (ďalej len držiteľ) sám a odber krvi sa vykoná na jeho náklady. Držiteľ si zabezpečí prítomnosť pracovníka štátnej ochrany prírody pri odbere vzorky krvi, alebo pierok. Veterinárny lekár (nie je nevyhnutná prítomnosť veterinára, odber môže realizovať aj chovateľ) protokolárne odoberie krv do zaslanej skúmavky s antikoagulantom (resp. vytrhne pierka - cca 6-8 hrudných pierok) označí číslom krúžku, mikročipu alebo číslom preukazu pôvodu. Každá skúmavka, alebo plastikové vrecko so vzorkou musí byť označené.

Protokol musí byť vyhotovený v dvoch origináloch. Jeden exemplár si ponechá držiteľ, druhý exemplár spolu so skúmavkou zašle poštou ako prioritnú príp. doporučenú zásielku na adresu firmy Slovgen s.r.o.
Odber krvi a jej následné zaslanie do firmy Slovgen je potrebné uskutočniť vždy najneskôr do stredy v danom týždni, aby bolo možné jej následné spracovanie. Pri odbere pierok to nie je nevyhnutné. Pierok musí byť minimálne 8 kusov, najlepšie hrudné krycie, musia mať koreňovú časť.

 

Pri akýchkoľvek nejasnostiach doporučujeme odber konzultovať s laboratóriom.