Locus S

S lokus je zodpovedný za prítomnosť bielych nepigmentovaných oblastí na srsti. Tie sa môžu vyskytovať v mnohých rôznych vzoroch. Rovnako ako u koní a iných zvierat s bielymi vzormi, strakatosť môže byť ovplyvnená mutáciami v géne MITF - Microphthalmia Associated Transcription Factor alebo iných génoch, ktoré ovplyvňujú farbu srsti. Viacero mutácií bolo identifikovaných v géne MITF na S lokuse. Vzájomný vzťah týchto mutácii nie je úplne známy, takže kompletné testovanie S-lokusu nie je možné.

 

Spomedzi troch mutácii asociovaných s bielym sfarbením sa detekuje prítomnosť inzercie SINE.  Stav bez SINE sa nazýva del (ako deletion), stav so SINE sa nazýva ins (ako insertion). Existujú teda tri kombinácie: S/S, S/s a s/s (ins/ins). U niektorých plemien (kólia, nemecká doga, šeltia, taliansky chrtík) sa zdá, že existuje kodominantná dedičnosť. Heterozygotný genotyp S/s u nich spôsobuje typickú, tzv. pseudoírsku strakatosť. U väčšiny ostatných plemien je S (nestrakatá) dominantná nad s (ins) (biela strakatosť). Prihliadnuc na to, že kodominantná dedičnosť sa vyskytuje len u niektorých plemien, inzercia SINE sa dá považovať za marker bielej strakatosti u plemien: 

zoznam plemien

American Cocker Spaniel Basset Hound, Beagle, Border Collie, Boxer, French Bulldog, Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Chinese Shar-Pei, Dachshund, English Cocker Spaniel, French Bulldog, German Longhaired Pointer, German Shorthaired Pointer, German Wirehaired Pointer, Goldendoodle, Havana Silk, Havanese, Labradoodle, Newfoundland/Landseer, Pointer, Poodle, Portuguese Water Dog, Shar Pei, Saint Bernard, Whippet, Yorkshire Terrier

 

Detekcia SINE inzercie v géne MITF. Kodominantná dedičnosť.
S/S – pes nesie dve kópie variantu S, má jednoliatu farbu bez bielych škvŕn, prípadne strakatosti. Tento pes vždy odovzdá alelu S svojim potomkom-
S/s – prenášač, tento pes nesie jednu alelu S a jednu s. Limitované, obmedzené biele škvrny, strakatosť z dôvodu kodominancie aliel S a s. Tento pes odovzdá 50% potomkov alelu S a 50% alelu s.
s/s – tento pes nesie dve kópie alely s, čo má za následok takmer jednoliatu bielu farbu srsti, takmer celý strakatý biely. Alelu s odovzdá 100% potomkom.

 

 

S/S   - This dog carries two copies of S which results in a solid coat with no white spotting, flash, parti, or piebald coat color. This dog will pass on one copy of S to 100% of its offspring. 

Interpretation: No white spotting, flash, parti, or piebald

 

S/s   - This dog carries one copy of S and one copy of s which results in limited white spotting, flash, parti, or piebald coat color due to the co-dominance of S and s. This dog will pass on one copy of S to 50% of its offspring and one copy of s to 50% of its offspring. 

Interpretation: Limited white spotting, flash, parti, or piebald (Carrier)

 

s/s   - This dog carries two copies of s which results in a nearly solid white parti, or piebald coat color. This dog will pass on one copy of s to 100% of its offspring. 

Interpretation: Nearly solid white, parti, or piebald