Locus S

S lokus je zodpovedný za prítomnosť bielych nepigmentovaných oblastí na srsti. Tie sa môžu vyskytovať v mnohých rôznych vzoroch. Rovnako ako u koní a iných zvierat s bielymi vzormi, strakatosť môže byť ovplyvnená mutáciami v géne MITF - Microphthalmia Associated Transcription Factor alebo iných génoch, ktoré ovplyvňujú farbu srsti. Viacero mutácií bolo identifikovaných v géne MITF na S lokuse. Vzájomný vzťah týchto mutácii nie je úplne známy, takže kompletné testovanie S-lokusu nie je možné.

 

Spomedzi troch mutácii asociovaných s bielym sfarbením sa detekuje prítomnosť inzercie SINE.  Stav bez SINE sa nazýva del (ako deletion), stav so SINE sa nazýva ins (ako insertion). Existujú teda tri kombinácie: del/del, del/ins a ins/ins. U niektorých plemien (kólia, nemecká doga, šeltia, taliansky chrtík) sa zdá, že existuje kodominantná dedičnosť. Heterozygotný genotyp del/ins u nich spôsobuje typickú, tzv. pseudoírsku strakatosť. U väčšiny ostatných plemien je del (nestrakatá) dominantná nad ins (biela strakatosť). Prihliadnuc na to, že kodominantná dedičnosť sa vyskytuje len u niektorých plemien, inzercia SINE sa dá považovať za marker bielej strakatosti u plemien: 

zoznam plemien

American Cocker Spaniel Basset Hound, Beagle, Border Collie, Boxer, French Bulldog, Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Chinese Shar-Pei, Dachshund, English Cocker Spaniel, French Bulldog, German Longhaired Pointer, German Shorthaired Pointer, German Wirehaired Pointer, Goldendoodle, Havana Silk, Havanese, Labradoodle, Newfoundland/Landseer, Pointer, Poodle, Portuguese Water Dog, Shar Pei, Saint Bernard, Whippet, Yorkshire Terrier