Locus M - Merle

Lokus M - Merle/Cryptic merle

Popis: Gén pre merle sfarbenie sa vyskytuje u mnohých psích plemien, ale je uznávaný iba u niektorých plemien ako štandard FCI. Medzi uznávané plemená s merle vzormi patrí napríklad Austrálsky ovčiak, Border kólia, jazvečík, Nemecká doga, Louisiana leopard, Cardigan Welsh Corgi atď. Čierny pes so vzorom merle sa nazýva blue merle a hnedý pes so vzorom merle sa nazýva red merle. Svetlé merle škvrny sú nepravidelne rozmiestnené po tele. Merle-alela je SINE inzercia v géne SILV, ktorá môže mať variabilnú dĺžku, z dôvodu retrotranspozomálneho pôvodu. m - Normal alela bez merle (non-merle); M - merle alela, inzercia obsahuje polyT sekvenciu, čím dlhšia je polyT sekvencia, tým signifikantnejší fenotyp merle.
Mc - cryptic merle (dĺžka polyT sekvencie 25-62 T);
Ma alebo Md - atypical alebo dilution (dĺžka polyT sekvencie 63-73 T)
M - merle (dĺžka polyT sekvencie 74-85 T);
Mh – harlequin (dĺžka polyT sekvencie 86 and more T)
Pes môže byť mozaika, tz. môže niesť viacero typov merle aliel vo svojich bunkách. Medzigeneračne, môže dôjsť ku skráteniu alebo expanzii merle alely. Vo všeobecnosti sa neodporúča kríženie jedincov s merle alelami, z dôvodu potenciálnych zdravotných rizík.


Dedičnosť: neúplná dominancia


Mutácia: SINE insercia v géne SILV s variabilnouu dĺžkou


Vzorka: plná krv v EDTA (1,0 ml) alebo výter 2 cytologické kefky

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená: Austrálsky ovčiak, Border kólia, jazvečík, Nemecká doga, Louisiana leopard, Cardigan Welsh Corgi

Poznámky: Murphy, S.C., Evans, J.M., Tsai, K.L. et al. Length variations within the Merle retrotransposon of canine PMEL: correlating genotype with phenotype. Mobile DNA 9, 26 (2018). https://doi.org/10.1186/s13100-018-0131-6

 

MERLE – (Merle/ Cryptic/ Atypical/ Harlequin)


Description: The gene for merle occurs in many dog breeds but is only recognized as an FCI standard in some breeds. Recognized breeds with merle patterns are Australian Shepherd, Border Collie, Dachshund, Great Dane, Louisiana Leopard, Cardigan Welsh Corgi, etc. A black merle dog is called blue merle and a brown merle dog is called red merle. Light merle spots are irregularly distributed over the body. The merle-allele is a SINE insertion in SILV-gene, which can be of various lengths, due to its retrotransposomal origin. m is Normal allele without merle (non-merle); M - merle allele, insertion include a polyT sequence, the longer the sequence is, the more significant the merle phenotype is.
Mc - cryptic merle (length of polyT sequence ca. 25-62 T);
Ma or Md - atypical or dilution (length of polyT sequence ca. 63-73 T)
M - merle (length of polyT sequence ca. 74-85 T);
Mh – harlequin (length of polyT sequence ca. 86 and more T)
The dog can be merle mosaic, ie. It can carry several types of merle alleles in its cells. Intergenerationally, it may lead to shortening or expansion of the merle allele. In general, it is not appropriate to mate dogs with merle alleles together because of potential health risks

Inheritance: incomplete dominant trait


Mutation: SINE insertion in SILV-gene with various length


Sample: EDTA whole blood (1.0 ml) or 2 buccal brushes

The analysis is suitable for the following breeds:

Notes: Murphy, S.C., Evans, J.M., Tsai, K.L. et al. Length variations within the Merle retrotransposon of canine PMEL: correlating genotype with phenotype. Mobile DNA 9, 26 (2018). https://doi.org/10.1186/s13100-018-0131-6