PRA-shet (CNGA1)

Progresívne retinálne atrofie (PRA) sú kategória genetických ochorení zapríčinených rôznymi mutáciami, ktoré spôsobujú stratu videnia a slepotu.
Progresívna retinálna atrofia u psov je ekvivalentom retinis pigmentosa (RP) u ľudí a je charakterizovaná stratou videnia z dôvodu degenerácie fotoreceptorových buniek v sietnici. Toto degeneratívne ochorenie nakoniec vedie k úplnému oslepnutiu. PRA postihuje viac ako 100 plemien psov, a je spôsobená početnými mutáciami.

 

Ochorenia je možné rozdeliť podľa veku nástupu a rýchlosti progresie. Prostredníctvom celogenómovej asociačnej štúdie u šeltií bol identifikovaný nový PRA lokus na CFA13 (Wiik a kol. 2015). Ako je známe gén CNGA1 sa podieľa na ľudských prípadoch retinitis pigmentosa, nachádza sa v oblasti, ktorá je asociovaná s ochorením, a bol považovaný za pravdepodobný kandidátny gén. Sekvenovaním tohto génu u postihnutých šeltií bola identifikovaná mutácia 4-bp delécia v exóne 9 (c.1752_1755delAACT), čo vedie k posunu čítacieho rámca a k vytvoreniu predčasného stop kodónu. Uvedená práca je prvá, ktorá uvádza mutáciu v CNGA1 géne u šeltií. Predpokladajú sa ešte ďalšie mutácie spôsobujúce PRA u šeltií, keďže nie všetky prípady PRA boli spôsobené touto mutáciou.

 


U šeltií jediná mutácia asociovaná s retinálnym ochorením bola doteraz identifikovaná iba Collie eye anomaly (CEA) (Parker et al. 2007). Tradične bola CEA diagnostikovaná veterinárnym oftalmológom vo veku 5-10 týždňov. PRA u šeltií je klinicky nerozoznateľný od PRA u iných plemien a má široký rozsah veku nástupu. PRA postihnutí jedinci boli v štúdii diagnostikovaní vo veku medzi 2-11 rokov, v priemere vo veku 5 rokov. Väčšina sledovaných psov však mala vyšetrenie zraku v neskoršom veku, čo znamená, že vek v čase stanovenia diagnózy neodráža vek nástupu. Informácie o analyzovaných jedincoch a ich rodokmeňoch naznačujú, že dedičnosť je kompatibilná s autozomálne recesívnym typom dedičnosti.

 


N/N – non-affected. Zdraví jedinci, od oboch rodičov zdedili alelu bez mutácie.


N/A – carrier. Boli detekované obidve alely – normálna aj s mutáciou. Pes je prenášačom mutácie v CNGA1 géne a môže ju preniesť na potomstvo v 50% -ách.


A/A – affected. Jedinec nesie dve kópie génu s mutáciou a je homozygotný. Pes je postihnutý ochorením a vždy prenáša alelu s mutáciou na potomstvo.

 

Pri krytí dvoch prenášačov N/A bude teoreticky 25 % potomkov zdravých (N/N –non-affected), 50 % prenášačov (N/A - carrier) a 25 % postihnutých (A/A - affected) ochorením.