PRA-prcd

Progresívna retinálna atrofia - PRA-prcd

Dedičné ochorenie PRA-prcd (progressive rod-code degeneration) je jednou z foriem poruchy sietnice. Toto ochorenie sa môže rozvinúť v rôznom veku psa a preto bývajú jeho prvé príznaky prehliadnuté. Prvým príznakom býva šerosplepota a môže skončiť šedým zákalom rohovky alebo úplnou stratou zraku. Pretože prvé príznaky ochorenia sú ťažko diagnostikovateľné jedinou spoľahlivou a včasnou metódou je genetický test. Keďže toto ochorenie je neliečiteľné je veľmi podstatná genetická diagnostika, aby nebolo ďalej prenášané i do ďalších vrhov. Bola identifikovaná kauzálna mutácia u všetkých afektovaných jedincov rovnaká G1298A lokalizovaná na 9. psom chromozóme (CFA9).
 

Ochorenie PRA-prcd je dedené autozomálne resecívne. To znamená, že ochorenie sa prejaví u jedinca, ktorého obaja rodičia majú gén s mutáciou. Nevýhodou pri autozomálne recesívnej dedičnosti je fakt, že v prípade ak je len jeden rodič nositeľom mutovaného génu môžu byť potomkovia prenášači. Psy tejto skupiny sami nikdy neochorejú ale pri nevhodnom spojení s iným prenášačom majú postihnuté potomstvo, ktoré musí byť následne vyradené z chovu. Zdraví jedinec má normálnu formu génu od oboch rodičov.
 

Genotypy

dedicnost

Pri ochorení s autozomálne recesívnou formou dedičnosti sú pozorované nasledovné genotypy.

 

 

 

 

  • Jedinci, ktorí zdedia postihnutý gén od matky aj od otca majú genotyp pra/pra Homozygotne postihnutí sa tiež označujú ako P/P (pozitívny / pozitívny). Takýto potomok so 100%-nou pravdepodobnosťou prenesie mutáciu na svojich potomkov a preto by mal byť párený len so psom bez mutácie, prípadne vylúčený z chovu.
  • Jedinec, ktorý má genotyp N/pra (heterozygotný prenášač) alebo tiež označovaný ako (N/P, tzv. negatívny / pozitívny) má jednu kópiu mutovaného génu. Tento pes je klinicky zdravý a nesie veľmi nízke riziko, že ochorie na túto chorobu, ale môže mutáciu s pravdepodobnosťou 50% preniesť na svojich potomkov. Takýto pes by mal byť tiež párený len so psom bez PRA mutácie. V opačnom prípade, ak by došlo ku krytiu dvoch heterozygotných jedincov je pravdepodobnosť, že 25 % potomstva zdedí od oboch rodičov mutovaný gén a majú veľmi vysoké riziko vzniku ochorenia PRA. 50 % potomkov bude prenášačov, 25 % potomkov by mohlo byť úplne zdravých.
  • Tretí typ genotypu je N/N (homozygotne zdravý), kde pes nenesie mutáciu a prakticky neexistuje riziko, že ochorie alebo preniesol mutáciu na potomstvo

Plemená trpiace PRA-prcd

 American Eskimo Dogs
 Australian Cattle Dogs
 Australian Shepherds
 Australian Shepherds, Miniature
 Australian Stumpy Tail Cattle Dogs

 Basenji
 Chesapeake Bay Retrievers
 Chinese Crested Dogs
 Cockapoos
 Cocker Spaniels (American, England)
 English Cocker Spaniels
 Entlebucher Mountain Dogs

 German shepherd

 Lapphunds (Finnish, Swedish)

 Goldendoodle
 Golden Retrievers
 Karelian Bear Dog
 Kuvasz
 Labradoodles
 Labrador Retrievers
 Lapponian Herder

 Magyar Vizsla
 Norwegian Elkhound

 Papillon

 Poodles (Dwarf, Miniature, Toy)

 Terrier (Silky, Yorkshire)

 Water Dog (Portuguese, Spanish)

Objednávkový formular PRA-prcd word

Objednávkový formulár PRA-prcd pdf

Order from PRA-prcd word

Order form PRA-prcd pdf