PRA-cord2 for standard wire-haired dachshund

PRA-cord2 for standard wire-haired dachshund

PRA-cord2 pre štandardné drsnosrsté jazvečíky

 

Mutácie spôsobujúca postihnutie zraku PRA – cord2 (niekedy označované ako crd2-PRA) u štandardných drsnosrstých jazvečíkov bola zverejnená v júli 2008.

Cord-PRA je jednou z foriem progresívnej regionálnej atrofie (PRA). CORD (cone-rod dystrophy) je degeneratívne ochorenie sietnice vyskytujúce sa u ľudí aj u psov.


Kauzálna mutácia bola identifikovaná ako delécia 180 bp v oblasti exón/intrón 5 v géne NPHP4 (nephronophthisis 4, tiež známy ako nephroretinín). Frekvencia génu s mutáciou v populácii štandardných drsnosrstých jazvečíkov je asi 9,5 %. Proteín vzniknutý prepisom mutovaného génu je skrátený oproti normálnemu proteínu nefroretinínu. Mutovaný proteín má stále zachovanú väzobnú doménu interagujúcu s proteínom nefrocystínom-1 v obličkách, ale chýba doména interagujúca s RPGRIP1 (retinitis pigmentosa GTPase regulator interacting protein) v sietnici. Z týchto dôvodov dochádza u drsnosrstých jazvečíkov vplyvom delécie v géne NPHP4 iba k poruche funkcie sietnice, ale nie tiež obličiek. Naopak u ľudí dochádza z dôvodu delécie v géne NPHP4 k poruche ako sietnice tak obličiek.


Prvé klinické príznaky cord2-PRA u drsnosrstých jazvečíkov sa objavujú medzi 10. mesiacom a 3. rokom. K úplnej atrofii sietnice dochádza približne v 6. roku (Ropstad et al. 2007a), kedy sa CORD2 prejavuje ako denná slepota. Pri klinickom vyšetrení zraku (ERG) v 5 týždňoch je už u postihnutých jedincov badateľné poškodenie čapíkov.


Cord2-PRA je autozomálne recesívne dedičné ochorenie.

N/N – non-affected. Zdraví jedinci, od oboch rodičov zdedili alelu bez mutácie.

N/A – carrier. Boli detekované obidve alely – normálna aj s mutáciou. Pes je prenášačom mutácie GR-PRA1 a môže ju preniesť na potomstvo v 50% -ách.
A/A - affected. Jedinec nesie dve kópie génu s mutáciou a je GR-PRA1 homozygotný. Pes je postihnutý ochorením a vždy prenáša alelu s mutáciou na potomstvo.

Pri krytí dvoch prenášačov N/A bude teoreticky 25 % potomkov zdravých (N/N –non-affected), 50 % prenášačov (N/A - carrier) a 25 % postihnutých (A/A - affected) ochorením.