PRA-cord1 for miniature dachshunds, english springer spaniels

PRA-cord1 for miniature dachshunds, english springer spaniels

Jednou z foriem progresívnej retinálnej atrofie (PRA) je aj PRA-cord1. Toto degeneratívne ochorenie sietnice, CORD (cone-rod dystrophy), sa vyskytuje u ľudí aj psov.


U miniatúrnych dlhosrstých jazvečíkov (MLHD), anglických špringer španielov bola identifikovaná kauzálna mutácia spôsobujúca PRA-cord1 v géne RPGRIP1 (Mellersh et al. 2006). Zdá sa, že táto mutácia je významná aj pre plemeno Curly Coated retriever.


Ochorenie PRA-cord1je spôsobené inzerciou 44 báz (g. 8228_8229 insA29GGAAGCAACAGGATG) v exóne 2 génu RPGRIP1 (retinitis pigmentosa GTPase regulator-interacting protein 1). Táto mutácia bola identifikovaná u miniatúrnych dlhosrstých jazvečíkov a rovnaká mutácia bola nájdená aj u anglických springer španielov.


V roku 2012 bola publikovaná štúdia Miyadera et. al, ktorá čiastočne spochybnila mutáciu g. 8228_8229 insA29GGAAGCAACAGGATG ako kauzálnu pre vznik ochorenia cord1. V rámci štúdie boli nájdení psi s mutáciou v obidvoch alelách (mutovaní homozygoti), u ktorých úplne chýbali klinické príznaky ochorenia. Zdá sa, že mechanizmus ochorenia PRA-cord1 je zložitejší, ako sa pôvodne zdalo. Ďalší výskum pokračuje na úrovni skúmania mechanizmu transkripcie génu RPGRIP1, nie je vylúčená ani možnosť ďalších mutácií.


Prvé klinické príznaky cord1-PRA popisované u miniatúrnych dlhosrstých jazvečíkov sú zrejmé pri ERG vyšetrení zhruba v 6 mesiaci veku psa. Najprv je zaznamenaná degenerácia čapíkov a následne tyčiniek. Približne v 40 týždni veku nebola už pomocou ERG u zvieraťa postihnutého PRA-cord1 zaznamenaná žiadna funkcia fotoreceptorov (Turney et al. 2007).


U všetkých postihnutých zvierat plemena miniatúrny dlhosrstý jazvečík s klinickými prejavmi CORD1 bola identifikovaná vyššie popísaná mutácie. Táto mutácia bola označená ako kauzálna pre fenotyp CORD1. Melleresh et. al. 2006 uvádza rôzny priemerný vek pri stanovení diagnózy v prípade dvoch testovaných nepríbuzných skupín postihnutých zvierat; v prípade prvej skupiny 6 mesiacov, u druhej 4,82 roku. U jedného jedince s genotypom mutovaného homozygota neboli zaznamenané žiadne klinické príznaky vo veku 10,34 let (Mellersh et. al 2006). Rôzny vek pri vzniku prvých klinických príznakov ochorenia CORD1 nevylučuje prípadnú existenciu modifikujúceho génu príp. modifikujúcich génov. Tieto gény by mohli ovplyvniť penetranciu a expresivitu ochorenia CORD1 (respektíve mutácie RPGRIP1). Tato hypotéza nie je v súčasnej dobe jednoznačne potvrdená.


Cord1-PRA je považované za autozomálne recesívne dedičné ochorenie. Jedinci s výsledkom N/N (negatívny / negatívny) nenesú mutáciu. Jedinci s výsledkom N/P (negatívny / pozitívny) sú prenášači mutácie. U jedincov s dvoma mutovanými alelami (P/P, pozitívny /pozitívny) nemusí prepuknúť ochorenie PRA-cord1. Presný mechanizmus vzniku ochorenia PRA-cord1 nie je známy; nie je možné vylúčiť vplyv ďalších mutácií či modifikácií na úrovni transkripcie.

 

miniatúrny dlhosrstý jazvečík (MLHD)

 

 

 

english springer spaniels