OCA2 – Spitz - Oculocutaneous albinism type 2

Oculokutánny albinizmus (OCA) sumarizuje skupinu zdedených porúch syntézy melanínu, ktorá sa vyznačuje hypopigmentáciou pokožky, vlasov a očí.


Na základe resekvenovania kandidátny kauzálny variant pre Oculokutánny albinizmus u psov - German Giant Spitz bol označený ako: OCA2:LT844587.1:c.-45+2T>G. Ovplyvňuje miesto 5'-zostrihu prvého intrónu psieho OCA2 génu. Variant ovplyvňuje konzervovaný GT dinukleotid v mieste 5'-zostrihu intrónu AG-GT. Dochádza k nesprávnemu zostrihu a k strate funkcie génu s mutáciou.

Funkčná úloha tohto génu pri pigmentácii je dobre známa a početné genetické varianty u ľudí, myší a iných stavovcov vedú k fenotypom okulokutánneho albinizmu, ktoré sú veľmi podobné fenotypom pozorovaným u psov. Uvádza sa, že mutantné alely OCA2 blokujú najmä syntézu eumelanínu s menej výrazným účinkom na syntézu femomelanínu. Ľudia s OCA2 vykazujú dramatické zníženie obsahu eumelanínu na koži, očiach a vlasoch, čo vedie k krémovej farbe kože a žltej slamy, ktorá stmavne s vekom. Meranie obsahu melanínu v melanozómoch odhalilo veľký pokles eumelanínu, ale nie hladiny feomelanínu.


Príčinou okulokutánneho albinizmu u nemeckých špicov je mutácia v géne OCA2. Jedná sa o substitúciu T>G ktorá ovplyvňuje následný zostrih a má za následok chybnú expresiu proteínu OCA2, ktorý je nevyhnutný pre diferenciáciu melanocytov a následnú syntézu melanínu.


Príčinami okulokutánneho albinizmu u dobermanov a bullmastifov sú mutácie v géne SLC45A2, jedná sa síce o mutácie v tom istom géne, avšak ich charakter je pre každé plemeno a s ním spojené ochorenie odlišný. Pri ochorení u plemena bullmastif sa jedná o deléciu jedného nukleotidu, avšak u dobermanov ide o väčšiu deléciu (4081 bp), kedy dochádza k strate časti siedmeho exónu samotného génu SLC45A2, chr4∶77,062,968–77,067,051 (Winkler a kol., 2014). 


U plemena Bullmastif je za toto ochorenie zodpovedná delécia jedného nukleotidu, pričom miesto tejto mutácie je v šiestom exóne génu SLC45A2. Spomínaná delécia (SLC45A2:c.1287delC) má s najväčšou pravdepodobnosťou za následok predčasné zaradenie stop kodónu. (Caduff a kol., 2017)