L-2-HGA

L-2-hydroxyglutarová acidúria u stafordšírskych bulteriérov (L-2-HGA)

L-2-HGA (L-2-hydroxyglutarová acidúria) sa vyskytuje u stafordšírskych bulteriérov. Jedná sa o neurometabolické ochorenie, ktoré má rôznorodé klinické prejavy napr. psychomotorická retardácia, záchvaty podobné epilepsii, ataxia prejavujúca sa ako vratká chôdza, svalová ztuhlost a podobne. Pre toto ochorenie je typická zýšená hladina L-2-hydroxyglutarovej kyseliny v moči, plazme a mozkovomiešnom moku.


V zdravom organizme je L-2-hydroxyglutarát normálne metabolizovaný na alfa-ketoglutarát. U psov postihnutých L-2-HGA docháza k hromadeniu L-2-hydroxyglutarátu v organizme, čo vedie k poškodeniu centrálnej nervovej sústavy. Klinické príznay sa obvykle objavujú vo veku 6 mesiacom až jeden rok (ale môžu sa objaviť aj neskôr). Keďže sú klinické príznaky rôznorodé, prípadne môžu byť sprevádzané ďalšími ochoreniami, doporučuje sa molekulárno genetický test. Analýzou DNA sa preukáže prítomnosť alebo neprítomnosť mutácie v géne L2HGDH, ktorá je zodpovedná za ochorenie L-2-HGA.


Ochorenie je spôsobené dvojitou substitúciou v exóne 10 génu L2HGDH, ktorý kóduje enzým L2- hydroglutarovú dehydrogenázu (c.1297T→C; c.1299C C→T). Tým dôjde k zámene aminokyselín leucínu v pozícii 433 za prolín a histidínu v pozícii 434 za tyrozín (Penderis et al. 2008). Prítomnosť alebo neprítomnosť tejto dvojitej substitúcie v genóme analyzovaného jedinca sa realizuje priamym sekvenovaním.


L-2-HGA je autozomálne recesívne ochorenie. Ochorenie sa preto prejaví u jedincov, ktorí zdedia od oboch rodičov alelu s mutáciou. Uskutočnenie molekulárno genetického testu môže slúžiť na potvrdenie diagnózy.


Postihnutý jedinec sa označuje ako A/A affected. Prenášači sa označujú ako N/A – carrier. Títo jedinci majú gén s mutáciou len od jedného rodiča a sú bez klinických príznakov. Alelu s mutáciou prenášajú na svoje potomstvo.


Pri krytí dvoch prenášačov N/A bude teoreticky 25 % potomkov zdravých (N/N –non-affected), 50 % prenášačov (N/A) a 25 % postihnutých (A/A) ochorením L-2-HGA.