IPD- Inflammatory pulmonary disease

Zápalová pľúcna choroba (IPD) je dedičná forma recidivujúcej pneumónie u kólií s podobným klinickým prejavom ako primárna ciliárna dyskinéza (PCD). Medzi typické klinické príznaky patrí opakujúce sa penivé zvracanie, plytké dýchanie, kašeľ, hlasné dýchanie, výtok z nosa a horúčka. Klinické príznaky sa môžu začať vo veku niekoľkých dní. Psy zvyčajne reagujú na liečbu antibiotikami a sekretolytikami, ale zvyčajne dochádza rýchlo k relapsom .

 

Ochorenie vykazuje autozomálny recesívny spôsob dedičnosti.

 

Inflammatory Pulmonary Disease (IPD) is an inherited form of recurrent pneumonia in Collies. IPD has a similar clinical presentation as primary ciliary dyskinesia (PCD).


Typical clinical signs: recurrent foamy vomiting, shallow breathing, coughing, increased breathing sounds, nasal discharge, and fever. Clinical signs can start at a few days of age.


Therapy: Dogs usually respond to therapy with antibiotics and secretolytics but usually a relapse occurs quickly.  

Inheritance: autosomal recessive - read more

Mutation: upstream of AKNA gene