Goniodysgenesis and glaucoma in Border Collies

Goniodysgenesis je vývojová abnormalita prednej očnej komory. V dôsledku abnormálneho a neúplného vývoja intraokulárnych kanálikov v oku dochádza k zúženiu alebo uzatvoreniu iridokorneálneho uhlu (ICA), ktorým sa filtruje a odteká prebytočná komorová voda. Goniodysgenesis je u psov všeobecne považovaná za kongenitálnu a je asociovaná so vznikom glaukómu a slepoty. Goniodysgenesis a glaukóm so skorým nástupom bol najprv pozorovaný u Border kólií v Austrálii na konci 90-tych rokov a následne sa objavil aj v Európe a USA.


Okrem Border kólií postihuje aj plemená: Flat Coated Retriever, Springer Spaniel, Cocker Spaniel, and Basset hound, Golden Retriever or Leonberger


Goniodysgenesis má dva prejavy závažný a mierny. Za dispozíciu k vzniku závažnej formy tohoto ochorenia je u väčšiny prípadov zodpovedná mutácia v géne pre olfactomedin-like 3 (OLFML3). Proteín kódovaný týmto génom má všeobecne podpornú funkciu za úlohu uľahčovať proteín-proteínové interakcie, bunkovú adhéziu a intracelulárnu interakciu a. Missense mutácia c.590G>A (p.Arg197Gln) spôsobuje zámenu arginínu za glutamín čo vedie k zmene vlastností proteínu a aj jeho funkcii.


Predpokladá sa, že mierna forma tohto ochorenia nie je spôsobená touto mutáciou a môže byť zapríčinená inými genetickými predispozíciami.


Mutácia p.Arg197Gln býva zodpovedná za prítomnosť ťažkej formy goniodysgenesis s predispozíciou na vznik glaukómu u homozygotných psov. Fenotyp homozygotov a heterozygotov je veľmi variabilný. U niektorých heterozygotov sa objavujú fenotypy postihnutých (aj keď žiadny s glaukómom), ale niektorí heterozygoti zostávajú klinicky neovplyvnení. To nasvedčuje tomu, že existujú niektoré modifikátory, ktoré môžu mutáciu v OLFML3 kompenzovať alebo naopak ich kompenzácii brániť.


Ťažká forma goniodysgenesis potenciálne vedúca ku vzniku glaukómu je spojená s homozygotným stavom alely A génu OLFML3, čo naznačuje autozomálne recesívny spôsob dedičnosti. Drvivá väčšina psov závažne postihnutých s goniodysgenesis a glaukómom je homozygotných pre spomínanú mutáciu, ojedinele sa však objavujú prípady heterozygotov tiež postihnutých týmto ochorením. Presný spôsob dedičnosti nie je v súčasnosti celkom zrejmý.


U niektorých psov, napriek tomu, že celý život trpia závažnou goniodysgenesis, nebol glaukóm objavený. Tento poznatok naznačuje, že závažná goniodysgenesis je síce dôležitá pre vznik glaukómu, je však potrebná kombinácia s ďalšími genetickými, environmentálnymi alebo náhodnými faktory, ktoré vznik glaukómu podporujú.