FN - Familiar nephropathy

Toto progresívne a fatálne ochorenie so skorým nástupom postihuje plemeno anglický kokeršpaniel. Do dvoch rokov sa u postihnutých jedincov formuje chronické zlyhávanie obličiek s možnou rapídnou deštrukciou. Medzi prvé klinické príznaky sa zaraďuje nadmerná konzumácia vody, ovplyvnená rýchlosť rastu, strata na váhe, znížený apetít a vracanie.


Familiárna nefropatia je spôsobená defektom v kolagéne typu IV v glomelurárnych kapilárach, konkrétne v glomelurálnej bazálnej membráne, kde dochádza k filtrácii krvi v kapilárach. Mutácia v géne kódujúcom kolagén IV vedie k narušeniu kolagénovej siete kapilár a následnému poškodeniu obličiek.

V súvislosti s týmto ochorením bola popísaná jednobodová mutácia - zámena adenínu za tymín v pozícii 115 v exóne 3 génu COL4A4 (c.115A˃T), pričom následkom mutácie dochádza k vzniku predčasného stop kodónu (Davidson et al. 2006). U postihnutých jedincoch úplne chýbajú peptidové produkty dvoch génov COL4A3 a COL4A4 (Gubler et al. 1995, Lees et al. 1998b).

 

Dedičnosť ochorenia je autozomálne recesívna, čo znamená výskyt troch možných genotypov u jedincov: N/N - zdravý (jedinec od rodičov zdedil len zdravé alely), N/A - prenášač (jedinec zdedil od jedného rodiča zdravú alelu a od druhého mutovanú alelu) a A/A - postihnutý (od oboch rodičov jedinec zdedil len postihnuté alely). Heterozygotný jedinec (prenášač) síce daným ochorením netrpí, ale môže ho prenášať na svoje potomstvo. Postihnutý jedinec vždy prenáša mutovaný gén na svoje potomstvo, preto by sa mal výlučne krížiť len s úplne zdravým jedincom.