Bob Tail/ Short Tail

Geneticky podmienený krátky chvost (Bob Tail/ Short Tail) - NBT

Naturally occurring short-tail in several dog breeds

 

Genetická podstata vrodeného krátkeho chvosta bola prvýkrát popísaná v 2001 u plemena Pembroke Welsh Corgi. Ako kauzálna mutácia zapríčiňujúca fenotypový prejav krátkeho chvosta bola identifikovaná mutácia v T-boxe génu transkripčného faktora T (c.189C>G ). Ďalšie výskumy potvrdili identickú molekulárnu podstatu prirodzene krátkeho chvosta NBT (natural bobtail) u ďalších 17 – ich plemien (Hytonen et al. 2009). U jedincov nesúcich mutáciu v T géne je dĺžka chvostu prirodzene skrátená, môže však byť značne rozdielna. Niektorým jedincom chvost chýba úplne a niektorí ho môžu mať skrátený na polovicu.


Mutácia je autozomálne dominantná, čiže jedinci s krátkym chvostom nesú mutáciu v heterozygotnom stave. V homozygotnom stave mutácia spôsobuje rázštep chrbtice, čo vedie k úhynu takéhoto jedinca ešte počas embryonálneho vývoja. Pri krížení dvoch heterozygotných jedincov bol preukázaný 30% úbytok šteniat vo vrhu (Haworth et al. 2001; Indrebø et al. 2007).

 

Súvislosť medzi prítomnosťou mutácie a krátkym chvostom bola zistená len u vybraných plemien a preto nie je vhodná pre všetky plemená, u ktorých sa vyskytuje geneticky podmienený krátky chvost.

 

Analýza je vhodná pre nasledovné plemená:

Australian Shepherd
Austrian Pinscher
Australian Stumpy Tail Cattle Dog
Bourbonnais Pointer
Brazilian Terrier
Brittany Spaniel
Croatian Sheepdog
Danish/Swedish Farmdog
Jack Russel Terrier
Karelian Bear Dog
Mudi
Polish Lowland Sheepdog
Pyrenean Shepherd
Savoy Sheepdog
Schipperke
Spanish Waterdog
Swedish Vallhund


U ďalších šiestich plemien , ktoré sa vyznačujú výskytom prirodzene skráteného chvostu nebola mutácia c.189C>G nájdená. U týchto plemien je určenie genetickej podstaty krátkeho chvosta vo fáze výskumu.

 

Tento test sa neodporúča plemenám:


Boston Terrier
English Bulldog
King Charles Spaniel
Miniature Schnauzer
Parson Russel Terrier
Rottweiler